Oblast rada i naučnog interesovanja Studija za edukaciju „Sila glasa“ jeste habilitacija (uspostavljanje), reedukacija i rehabilitacija govora i jezika, kao i edukacija roditelja ili staratelja ili lica uključenih u negu osoba sa teškoćama

Adresa: Mladena Mitrića 2/A, I/7
Opština: Čukarica
Grad: Beograd
Mobilni:064/117-94-08
E-mail: sila.glasa.logoped@gmail.com

Osnovna delatnost: Ostalo obrazovanje

Detaljnije o firmi:

Budući da spadaju u filogenetski najmlađe funkcije ljudskog organizma, govor i jezik  sadrže komponente koje se razvijaju i sazrevaju u periodu ranog razvoja, do druge i treće godine, paralelno sa razvojem motorne, socio- emocionalne i saznajno-intelektualne linije, zatim  razvoja komponente koje dovršavaju svoj razvoj tokom četvrte godine, komponente koje se razvijaju uporedo i međusobno se prožimaju  sa saznajnim  i intelektualnim rastom, prateći  i prožimajući se sa  glavnim opštim miljeom razvoja mišljenja i inteligencije i komponente koje se dograđuju i bogate doživotno, odlikuje ih izuzetna kompleksnost i osetljivost. Govor i jezik su neraskidivo povezani sa motornim razvojem (razvoj pokreta), intelektualnim, saznajnim i socio - emocionalnim razvojem. Teškoće u bilo kojoj komponenti razvoja ili gubitak neke funkcije u odraslom dobu mogu dati kliničku sliku nekog od poremećaja verbalne komunikacije (alalije, idioglosije, dislalije, diseneje, disfazije, disleksije, disgrafije, disortografije, dizartrije, mucanje, disgnozije, „dvostruka polujezičnost“ kao nedograđeni potencijalni bilingvizam, dispraksije, dislateralizovanost, diskalkulije, tikovi, afazije, agnozije, apraksije, aleksije, agrafije, akalkulije, subkliničke afazije, demencije). Naša oblast delovanja jeste prevencija, identifikacija, dijagnostika, rehabilitacija i rana intervencija u oblasti  govorno-jezičke patologije. Tokom uvodnih susreta, kroz strukturirani intervju i standardizovane baterije testova identifikujemo  faktore koji su provocirali  smetnju ili slabost, kao i  faktore koji predsavljaju dostignute i stabilne sposobnosti i veštine, odnosno snage i talente, što nam otkriva specifični individualni profil deteta odnosne osobe, na osnovu koga određujemo plan i program rada, strukturu logopedskog tretmana. Ovakav metod rada zasnovan je na opservaciji i dijagnosttici čvornih tačaka zastoja i načina na koji ličnost pokušava da razreši teškoće.  Od nedavno smo u moućnosti da pružamo i usluge virtuelne rane intervencije.

 

Logoped za decu Čukarica/logoped za odrasle Čukarica/receptivni govor Čukarica/ekspresivni govor Čukarica/neurokognitivni razvoj jezičke funkcije Čukarica/neurolingvističke funkcije Čukarica/oralna praksija Čukarica/facijalna ekspresija Čukarica/socio-emocionalni razvoj Čukarica/vizuo-motorna kooordnicaija Čukarica/perceptivno-motorne sposobnosti Čukarica/fina motorika Čukarica/rana intervencija Čukarica/terapija gvorno-jezičkih poremećaja Čukarica/alalija Čukarica/idioglosija Čukarica/dislalija Čukarica/diseneja Čukarica/disfazija Čukarica/disleksija Čukarica/disgrafija Čukarica/disortografija Čukarica/dizartrija mucanje Čukarica/disgnozija Čukarica/dvostruka polujezičnost Čukarica/bilingvizamČukarica/dispraksija Čukarica/dislateralizovanost Čukarica/diskalkulija Čukarica/tikovi Čukarica/afazija Čukarica/agnozija Čukarica/apraksija Čukarica/aleksija Čukarica/agrafija Čukarica/akalkulija Čukarica/subklinička afazija Čukarica/demencije Čukarica/kognitivne funkcije Čukarica/više kortikalne funkcije Čukarica

Radno vreme: 08-20h

 

Pratite nas i na FACEBOOK-u i INSTAGRAM-u.

Galerija
Video Prezentacija

Kontaktirajte SILA GLASA